Kvalitet och miljö

Vi på Sollebrunns Betongelement värnar om kvalitet och miljö och strävar efter att leva upp till de befintliga regelverk och höga krav som ställs.

Byggvarudeklarationer
En byggvarudeklaration (BVD) är ett dokument som innehåller utförlig information om en byggvara. Den ger anvisningar om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen finns också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. Vi har upprättat Byggvarudeklarationer för våra produkter och de används som underlag för bedömning hos både Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA- alternativt BETA-kriterierna. Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare.

BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

Våra produkter är registrerade i BASTA. Mer information finns på www.bastaonline.se där du kan hitta våra produkter.

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening skapad av bygg- och fastighetsbranschens stora aktörer som bedömer byggvaror utifrån miljö- och hälsoaspekter. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt webbsystem för att söka miljöbedömda produkter är ambitionen att morgondagens byggnadsverk ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. BVB ser bedömningen som ett sätt att ta ansvar för det som byggs in och används i våra hus och lämnas till kommande generationer.

Mer information finns på www.byggvarubedomningen.se där du kan hitta våra produkter, alternativt kontakta vår Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarige.

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Certifiering mot CE-märket sker mot harmoniserade europeiska produktstandarder. Hänsyn skall dock tas till nationella särkrav. Produkter som inte kan CE-märkas mot en harmoniserad produktstandard kan certifieras mot t.ex. BBC, vilket innebär att produkten uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden.

Certifierade produkter innebär förenklad mottagningskontroll för köpare, vid fabrik resp. byggplats, genom att provning och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören. Mottagaren behöver normalt endast granska följesedeln och förvissa sig om att produkterna är certifierade, vilket skall framgå av ett kontrollmärke.

Alla våra produkter är BBC-märkta i och med att vi är certifierade av NordCert. Det innebär att vi följer deras regelverk och garanterar att produkterna är tillverkade enligt gällande byggnormer.

Du kan se våra certifikat här:

nordcert-certifikatNordcert-Certifikat

 

 

 

 

 

En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

För att kunderna ska kunna miljöcertifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad 3.0 Guld, har vi tagit fram EPD:er för våra produkter.

Se environdec.com där du kan hitta våra produkter, alternativt kontakta vår Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljöansvarige.

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen under en byggnads hela livscykel.

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser A, B, C+, C- eller D där A är bäst. Mer information finns på www.sundahus.se där du kan hitta våra produkter, alternativt kontakta vår Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarige.

Svanen
Våra produkter är inte Svanenmärkta men är listade i husproduktportalen och kan användas vid Svanenmärkt byggande.”/“The product is listed in the database for buildingproducts that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.”. se https://portal.nordic-ecolabel.org där du kan hitta våra produkter alternativt kontakta vår Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarige.

Ekonomi
Sollebrunns Betongelement har en Trippel A-rating (AAA), en rating som endast 2,8 procent av Sveriges företag innehar, vilket är ett bevis på att vi är en stabil partner som du kan känna dig trygg med.
Vi har också högsta kreditvärdighet enligt UC AB, vilket betyder att det enligt UC AB innebär mycket liten risk att göra affärer med oss.